Základná škola s materskou školou Studienka

Prihlásenie
Piatok 18. 6. 2021
Počet návštev: 1237933

Novinky

 • Deti v škole dnes oslávili MDD.

  Po dlhom čase si deti v škole aj v materskej škole mohli schuti zašportovať a venovať sa rôznym zábavným súťažiam a aktivitám.

  Pani učiteľky im pripravili bohatý program, pani kuchárky s pani upratovačkami jedlo v podobe cigánskych pečienok a párkov v rohlíku, zabezpečený bol i pitný režim. Od rodičovskej rady dostali na záver deti bohaté balíčky.

  Program bol spestrený veľmi pekným vystúpením sokoliarov.

  Všetkým zúčastneným patrí poďakovanie za krásne predpoludnie.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album MDD 1.6.2021.

 • Naši žiaci sa zúčastnili online formou okresného kola Pytagorády.

  Najlepší výsledok dosiahla žiačka 3.triedy Vanessa Terlandová - 6.miesto

  Ostatní úspešní riešitelia :

  P6- Michaela Biksadská

  P5- Vanda Ďurečková

  P5- Nela Majzúnová

  P4- Barbora Belicová

  P4- Tomáš Uller

  Všetkým žiakom gratulujeme.

 • Vážení rodičia!

  Od pondelka 3.5.2021 sa ruší testovanie rodičov a žiakov 2.stupňa ako podmienka nástupu do materskej školy aj základnej školy.Žiaci budú už predkladať len tlačivo o bezinfečnosti.

  Návrat do škôl s účinnosťou od 3. 5. 2021

  Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 3. 5. 2021

  Základné školy a školské zariadenia (aktualizované 30. 4. 2021)

  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti od 3.5. 2021:

  19502.docx  • Pri nástupe žiaka do školy musia rodičia predložiť:

   a) čestné vyhlásenie (link dolu),

   b) kópiu negatívneho antigénového testu žiaka a rodičov, nie staršieho ako 7 dní (testovanie sa uskutoční aj v našej obci dňa 24.4.2021 v škole). Z dôvodu ochrany zdravia žiakov, zamestnancov školy a rodinných príslušníkov žiakov kópiu testu predloží 1 zákonný zástupca (možnosť poslať p. triednym učiteľkám formou SMS., mailom /

   V prípade prekonania ochorenia COVID 19 alebo v prípade očkovania môžu zákonní zástupcovia, prípadne žiaci, namiesto negatívneho antigénového testu využiť nasledujúce možnosti a predložiť:

  • Vážení rodičia, milí žiaci!

   S radosťou Vám oznamujeme, že od 26.04.2021 nastúpia do školy VŠETCI žiaci našej školy pri splnení podmienky:

   - žiak a jeho zákonný zástupca majú negatívne výsledky antigénového testu certifikovaného na území EU na ochorenie Covid 19 nie staršie ako 7 dní a priložia kópiu testov k nahliadnutiu k čestnému vyhláseniu (Čestné vyhlásenie č.8/a).Budú robiť i výtery krátkou tyčinkou

   Na testovanie antigénovými testami, ktoré bude v sobotu 24.4.2021 v škole, sa možno prihlásiť, rezervačný systém už bol spustený na tomto linku:

 • Rozvojový projekt: Zlepšenie vybavenia školskej jedálne - úspech!

  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo z rozpočtu na rok 2021 bežné a kapitálové finančné prostriedky vo výške 2 mil. eur na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách.

   Do stanoveného termínu t. j. 28. 2. 2021 prišlo 1390 žiadostí o RP. Z vyčlenených finančných prostriedkov bolo možné podporiť 417 školských jedální.

   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Studienka bola svojím projektom úspešná a získala financie na modernizáciu technického vybavenia jedálne, konkrétne 5 tisć euro na veľkú myčku a chladničku.

 • Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 19. 4. 2021

  V pondelok pri nástupe žiaci 8.a 9.triedy predložia:

  1.Tlačivo o bezinfekčnosti , ktoré je tu v prílohe.

  2.Potvrdenie o teste aspoň 1 rodiča aj žiaka/ môže byť aj kópia/

  Žiaci 1.stupňa predložia :

  1. Tlačivo o bezinfekčnosti, ktoré je tu v prílohe

  2. Potvrdenie o teste aspoň 1 rodiča/ môže byť aj kópia /

  Žiak 1.stupňa: Príloha č. 11a - Zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

  Žiak 2.stupňa: Príloha č. 8a - Žiak a zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

 • Od pondelka 19.4.2021 nemusia učitelia v MŠ aj ZŠ ani žiaci v škole používať respirátory, stačia rúška.Viac v prílohe.

 • Testovanie v Studienke 17.4.2021

  V sobotu bude v budove ZŠ Studienka pravidelné testovanie na COVID 19, od 8,00.Prihlasujete sa na tomto linku , kde je formulár, je to aj pre žiakov 8.a 9.triedy aj pre rodičov povinné pre nástup do školy os 19.4.2021

  https://studienka.covidcentrum.sk/

 • Zápis do 1.ročníka základnej školy už prebieha od 13.4.2021.

  Vedenie ZŠ s MŠ Studienka oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1.ročníka

  Bude prebiehať :

  • elektronickou formou bez účasti detí na stránke www.zsstudienka.edupage.org
  • jedná sa o deti narodené v období od 1.9.2014 do 31.8.2015 plus deti , ktoré mali minulý rok odklad povinnej školskej dochádzky
  • v termíne od 13.apríla 2021 do 28.apríla 2021

  Rodičia, ktorí nemajú možnosť odoslať prihlášku elektronickou formou, prídu si ju osobne vyzdvihnúť v dňoch 14.4 – 16.4.2021 od 8,00 do 12,00 hod v budove ZŠ Studienka.

 • Zápis detí do materskej školy v Studienke

  na školský rok 2021/2022

  Vedenie ZŠ s MŠ Studienka oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy v Studienke

  bude prebiehať :

  • elektronickou formou na stránke www.zsstudienka.edupage.org
  • osobne v MŠ Studienka
  • 04.05.2021 (utorok) v čase od 8.00 - 14.00
  • 05.05.2021 (streda) v čase od 11.00 - 17.00

  Kritéria prijatia dieťaťa do MŠ

  • dieťa s odloženou školskou dochádzkou, zákonný zástupca priloží žiadosť, vyjadrenie prísluš
 • Pridali sme nové opatrenia ministerstva školstva od 19.4.2021

 • Vážení rodičia.

  V pondelok 19.4.2021 sa konečne do škôl dostanú aj žiaci 8.a 9.triedy na našej škole ako aj takmer na celom Slovensku okrem 2 čiernych okresov. U nás už deviataci z našej iniciatívy chodia po 2 skupinách 3 týždne.Rozhodnutím ministra školstva teraz je dochádzka povinná pre 8. a 9.ročník základnej školy.5.-7.trieda sa budú od 19.4 do 23.4.2021 vyučovať ešte dištančne.

  Podmienkou je negatívny test žiaka a aspoň 1 zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní.

  V škole je povinný na 2.stupni respirátor.

 • V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

  1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

 • Pre rodičov prinášame dokument o návrate do škôl od 12.4.2021 ako ho vydalo Ministerstvo školstva SR.

 • Zamestnanci ZŠ s MŠ Studienka Vám želajú príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov a veľa zdravia

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Studienka oznamuje rodičom aj žiakom, že Veľkonočné prázdniny pre deti z materskej školy aj žiakov základnej školy budú od štvrtka 1.4.2021 a končia v utorok 6.4.2021.Nástup do škola aj materskej školy je v stredu 7.4.2021.Počas týchto prázdnin nebude v prevádzke ani školská jedáleň.

  I naďalej platí, že pri nástupe do materskej školy aj základnej školy 1.stupeň platia tie isté podmienky/negatívny test 1 rodiča a tlačivo o bezinfekčnosti/, pre žiakov 9.triedy platí negatívny test žiaka a 1 rodiča.

 • Oznamujeme rodičom, že prevádzka materskej školy, školskej jedálne a 9.triedy ZŠ bude od pondelka 22.3.2021 obnovená.Naďalej budú školu navštevovať žiaci 1.stupňa a bude prevádzka školského klubu detí.

  Rodičia detí z MŠ a žiakov ZŠ, ktorí nemajú záujem o stravovanie v školskej jedálni,oznámia túto skutočnosť vedúcej ŠJ pani Ofčarovičovej formou SMS na telefón 0911782186 do soboty 20.3.2021 do 20,00 hod.

  Podmienkou účasti dieťaťa MŠ a žiaka 1.stupňa ZŠ je negatívny test aspoň 1 rodiča a tlačivo o bezinfekčnosti a a u žiakov 9.ročníka aj negatívny test žiaka najviac 7 dní platný.

 • Vážení rodičia,žiadame Vás, aby ste pravidelne sledovali pokyny triednych učiteľov aj ostatných vyučujúcich, ktoré dostávate nielen na webovej stránke školy, ale i na www.bezkriedy.sk.ďakujeme za pochopenie.

  Vedenie školy malo záujem dostať žiakov 2.stupňa do školy na prezenčné vyučovanie po skupinách.Nakoľko na základe predbežného zisťovania záujmu o toto vyučovanie by nám vzniklo veľa skupín,je to nezrealizovateľné pre všetky triedy.Preto vedenie školy rozhodlo, že do školy na prezenčné vyučovanie pôjdu od 22.3.2021/ pondelok/ , len žiaci 9.ročníka, ktorí budú rozdelení na 2 skupiny.Podrobnosti vyučovania ako i rozvrh hodín budú mať žiaci na stránke www.bezkriedy.sk.

 • Vážení rodičia.

  Vzhľadom k pretrvávajúcej karanténe v školskej jedálni, je uzavretá prevádzka školskej jedálne aj od pondelka 15.3.2021 zatiaľ do 19.3.2021/piatok/.

  Preto bude prerušená prevádzka v materskej škole od pondelka 15.3.2021 do 19.3.2021/piatok/.

  1.stupeň základnej školy bud normálne fungovať, len žiaci,ktorí chodili na obedy a sú v školskom klube, budú si musieť miesto obeda priniesť náhradné jedlo.

  O ďaľšom fungovaní školskej jedálne a materskej školy Vás budeme priebežne informovať.

 • Prajeme všetkým ženám zo Základnej školy s materskou školou v Studienke veľa šťastia, pohody a hlavne veľa zdravia v tejto neľahkej dobe.

 • Vážení rodičia.

  Vzhľadom ku karanténe v školskej jedálni, ktorá začala v sobotu 6.3.2021 je uzavretá prevádzka školskej jedálne od pondelka 8.3.2021 zatiaľ do 12.3.2021/piatok/.

  Preto bude prerušená prevádzka v materskej škole od pondelka 8.3.2021 do 12.3.2021/piatok/.

  1.stupeň základnej školy bud normálne fungovať, len žiaci,ktorí chodili na obedy a sú v školskom klube, budú si musieť miesto obeda priniesť náhradné jedlo.

  O ďašom fungovaní školskej jedálne a materskej školy Vás budeme priebežne informovať.